Wsparcie dla przedsiębiorców na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych – do 85% wartości projektu
15 marca 2021

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy będący wytwórcami energii z odnawialnych źródeł, prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, a także przedsiębiorstwa państwowe oraz spółdzielnie.

Ile wynosi maksymalna wysokość dofinansowania?
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej i wynosi nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Jakie projekty mogą zostać objęte dofinansowaniem?
Wsparcie mogą otrzymać projekty zakładające budowę nowych lub przebudowę już istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe). Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Premiowane będą projekty o największym potencjale redukcji emisji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy/ przebudowy danej instalacji.

Na kiedy przewidziany jest nabór wniosków?
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów zostanie przeprowadzony
w terminie od 31.03.2021 r. do 28.05.2021 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Fundusz Ekspansji Zagranicznej - współfinansowanie zagranicznych projektów inwestycyjnych
Następny
Przemysł 4.0. - wsparcie dla MŚP na cyfryzację, automatyzację i robotyzację