Dofinansowanie w ramach rządowego Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki na lata 2011-2030
15 lipca 2021

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?
O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, planujące jedną z niżej wymienionych inwestycji:

  • inwestycję strategiczną (produkcyjną),
  • inwestycję innowacyjną (czyli produkcyjną, rezultatem której jest innowacja produktowa lub procesowa stanowiąca nowość co najmniej w skali kraju, rozumiana jako nowy lub udoskonalony produkt, w istotnym stopniu różniący się od produktów wytwarzanych dotychczas na terenie Polski, który zostanie udostępniony przez przedsiębiorcę potencjalnym użytkownikom w wyniku realizacji inwestycji (innowacja produktowa) albo nowy lub udoskonalony proces, w istotnym stopniu różniący się od procesów stosowanych dotychczas w produkcji na terenie Polski, który zostanie zastosowany przez przedsiębiorcę w wyniku realizacji inwestycji (innowacja procesowa)),
  • inwestycję w sektorze nowoczesnych usług biznesowych (Centrum Usług Biznesowych),
  • inwestycję w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, w ramach której realizowane są wyłącznie procesy polegające na świadczeniu usług badawczo-rozwojowych (Centrum Usług Badawczo-Rozwojowych).

Z jakiego tytułu można ubiegać się o dofinansowanie?
W ramach Programu wsparcie inwestycji początkowej będzie udzielane z dwóch tytułów:

  • kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy
  • kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy przewidziane jest dla inwestycji w Centrum Usług Biznesowych oraz w Centrum Usług Badawczo-Rozwojowych.

Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych inwestycji przewidziane jest dla inwestycji Strategicznej, Innowacyjnej oraz w Centrum Usług Badawczo-Rozwojowych. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa.

Ile wynosi maksymalna wysokość wsparcia?
Maksymalna wysokość wsparcia wynosi do 25% kosztów inwestycji lub do 20 tys. zł na każde nowe miejsce pracy oraz dodatkowo do 7 tys. zł na szkolenie pracownika. Suma dofinansowania jest zależna między innymi od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju inwestycji, poniesionych nakładów oraz liczby powstałych w wyniku inwestycji miejsc pracy.

Kiedy można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu?
Nabór wniosków już trwa i zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 116/2019 z dnia 1.10.2019 r. potrwa do końca 2025 roku.

Warto jednak przemyśleć złożenie wniosku w roku bieżącym, ponieważ w związku z epidemią COVID-19 do 31 grudnia 2021 r. obowiązują znacznie korzystniejsze dla przedsiębiorców kryteria oceny (między innymi obniżenie progów dla inwestycji produkcyjnych, szczególne zasady wsparcia dla przedsiębiorców rozwijających się - to znaczy zatrudniających mniej niż 1 000 pracowników i tych, których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 milionów euro - oraz wyższa wysokość wsparcia dla obszarów zagrożonych wykluczeniem (o stopie bezrobocia w wysokości najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju) i wybranych województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego).

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Przemysł 4.0. - wsparcie dla MŚP na cyfryzację, automatyzację i robotyzację
Następny
Bony na cyfryzację - dofinansowanie wdrożenia w firmie technologii cyfrowych