Znamy harmonogram naborów w 2024 roku. Znajdź finansowanie dla swojej firmy!
9 stycznia 2024

Poznaliśmy daty rozpoczęcia naborów na dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, a także w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski oraz Śląska 2021-2027. Szczególną uwagę warto zwrócić na dotacje oferowane w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z których mogą skorzystać firmy działające na obszarze Śląska i Małopolski.

Poniżej przedstawiamy kilka interesujących naborów, w których można pozyskać finansowanie m.in. na budowę hali, zakup maszyn, automatyzację produkcji, odnawialne źródła energii, termomodernizację czy cyfryzację działalności.

1. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

1.1 Ścieżka SMART

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 27 czerwca do 24 października 2024 r.

Kto może być beneficjentem?

 • przedsiębiorstwa
 • konsorcja przedsiębiorców
 • konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi lub pozarządowymi

Na co można przeznaczyć wsparcie?

 • prace B+R
 • wdrożenia innowacji (budowa hali produkcyjnej, zakup maszyn itp.)
 • rozwoju infrastruktury B+R
 • internacjonalizacji (promocja zagraniczna, udział w targach)
 • rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem
 • cyfryzacja/automatyzacja produkcji
 • wdrożenie rozwiązań proekologicznych w firmie

1.2 Środowisko sprzyjające innowacjom

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 13 maja do 21 czerwca 2024 r.

Kto może być beneficjentem?

 • Przedsiębiorstwa
 • Projekty będące przedmiotem zainteresowania całej UE - IPCEI (important projects of common European interest).

Na co można przeznaczyć wsparcie?

 • Wspierane będą projekty posiadające innowacyjny charakter w świetle najnowszych osiągnieć w danym sektorze.
 • Wsparcie obejmuje fazę badań i rozwoju oraz pierwszego wdrożenia przemysłowego, wpisując się w łańcuch wartości dla danej technologii.
 • Projekty mogą obejmować rozbudowę instalacji pilotażowych lub opracowanie całkowicie nowej aparatury i urządzeń w ramach etapu następującego po etapie linii pilotażowej (w tym fazę testów),
 • Projekty nie mogą obejmować produkcji masowej, ani działalności komercyjnej.

1.3 Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 27 lutego do 31 grudnia 2024 r.

Kto może być beneficjentem?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można przeznaczyć wsparcie?

 • zakup i wdrożenie rozwiązań IT służących transformacji cyfrowej (zakup gotowych rozwiązań w formie licencji lub praw własności do technologii)

1.4 Promocja marki innowacyjnych MŚP

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 15 października do 28 listopada 2024 r.

Kto może być beneficjentem?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych

Na co można przeznaczyć wsparcie?

 • działania związane z udziałem w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych rynkach

1.5 Kredyt ekologiczny

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 oraz następnie od  17 października do 30 grudnia 2024 r.

Kto może być beneficjentem?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • small-mid caps (małe spółki o średniej kapitalizacji zatrudniające do 499 pracowników, niebędące MŚP)
 • mid-caps (spółki o średniej kapitalizacji zatrudniające do 3000 pracowników, niebędące MŚP)

Na co można przeznaczyć wsparcie?

 • termomodernizacja budynków/obiektów
 • zakup, instalacja i uruchomienie odnawialnych źródeł energii
 • wymiana lub modernizacja maszyn/urządzeń na efektywniejsze energetycznie
 • zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii
 • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp. pod kątem energooszczędności

2. Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od czerwca do września 2024.

Kto może być beneficjentem?

 • przedsiębiorstwa

Na co można przeznaczyć wsparcie?

 • prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia
 • wynagrodzenia, zakup sprzętu potrzebnego do stworzenia prototypu, usługi badawcze

2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 27 marca do 11 czerwca 2024.

Kto może być beneficjentem?

 • przedsiębiorstwa

Na co można przeznaczyć wsparcie?

 • infrastruktura B+R dla przedsiębiorstw

2.3 Wdrażanie innowacji

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 16 lutego do 6 maja 2024.

Kto może być beneficjentem?

 • przedsiębiorstwa

Na co można przeznaczyć wsparcie?

 • Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

3. Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

3.1 Innowacje cyfrowe w MŚP

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 14 marca do 23 kwietnia 2024 r.

Kto może być beneficjentem?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można przeznaczyć wsparcie?

 • na wdrożenie innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT. Na co można przeznaczyć wsparcie?
 • Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne
 • Premiowane będą projekty, które cechować się będą innowacyjnością technologiczną w skali co najmniej regionu, stosowaną nie dłużej niż trzy lata.
 • Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Dodatkowo przewiduje się wsparcie szkoleń pracowników.
 • Minimalna wartość dofinansowania - 500 000 PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania – 6 000 000 PLN

3.2 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 31 stycznia do 19 marca 2024 r.

Kto może być beneficjentem?

 • Przedsiębiorstwa działające na terenie województwa śląskiego (podregiony - katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski, sosnowiecki)

Na co można przeznaczyć wsparcie?

 • Inwestycje polegające na zagospodarowaniu terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne, edukacyjne.
 • Działania związane z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych, w tym w szczególności pogórniczych, obiektów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych, jak również ich adaptacja.
 • Minimalna wartość dofinansowania - 10 000 000 PLN.

3.3 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 25 stycznia do 18 kwietnia 2024 r., a dla firm starających się o pozyskanie środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji od 31 stycznia do 19 marca 2024 r.

Kto może być beneficjentem?

 • Przedsiębiorstwa a także partnerstwa przedsiębiorstw oraz partnerstwa przedsiębiorstw i organizacji badawczych.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

 • Prace badawczo-rozwojowe realizujące badania przemysłowe i prace eksperymentalno-rozwojowe lub same prace eksperymentalno - rozwojowe, nakierowane na proces transformacji.
 • Minimalna wartość dofinansowania - 2 000 000 PLN

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Zaproszenie na bezpłatny webinar o możliwościach dofinansowania na automatyzację, robotyzację i cyfryzację firm
Następny
Dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na Śląsku