Innowacje cyfrowe w przedsiębiorstwach – startuje konkurs na Śląsku
26 marca 2024

Wystartował nabór dla przedsiębiorców działających na Śląsku, którzy planują inwestycje niezbędne w procesie cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych lub inwestycje w specjalistyczne rozwiązania cyfrowe. Operatorem konkursu jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości a maksymalna wartość dotacji została ustalona na 6 000 000 złotych.

Celem działania 1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Wsparcie będzie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (do 250 pracowników) na wdrożenie innowacyjnych co najmniej w skali województwa śląskiego innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT. Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Nabór jest skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych z sektora MŚP. Projekty realizowane w ramach naboru powinny przyczyniać się do:
• zwiększenia poziomu cyfryzacji i automatyzacji w przedsiębiorstwie;
• stworzenia nowych, wysokospecjalistycznych miejsc pracy w przedsiębiorstwach;
• wzrostu kompetencji cyfrowych pracowników;
• cyfryzacji przedsiębiorstw należących do sektora produkcyjnego;
• poprawy współpracy pomiędzy poszczególnymi obszarami /działami przedsiębiorstwa, relacji z klientami, usprawnienia procesu podejmowania decyzji czy efektywności komunikacji wewnątrz firmy;
• zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

W ramach działania wspierane będą inwestycje mające na celu wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez nabycie wysokospecjalistycznych narzędzi ICT. Dofinansowaniu mogą podlegać inwestycje usługowe i produkcyjne w wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz szkolenia. Jako element każdej inwestycji możliwe jest także wdrożenie rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa danego podmiotu, w szczególności nabycie niezbędnych narzędzi informatycznych wraz z oprogramowaniem.

Jaka jest pula środków przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć?

Pula środków w konkursie:

66 750 000,00 zł

Maks. poziom dofinansowania:

60%

Minimalna wartość dofinansowania

500 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania

6 mln PLN

Jakie wymagania musi spełnić wnioskodawca?

Beneficjent musi zrealizować projekt w ciągu jednego roku. Dotacje mogą otrzymać MŚP prowadzące działalność na terenie woj. śląskiego w dniu podpisania umowy o dofinansowanie i prowadzące działalność co najmniej 3 lata.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać od 8 kwietnia 2024 r. do 21 maja 2024 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na Śląsku