Zwiększ efektywność energetyczną swojej firmy. Unijne dotacje dla średnich i dużych przedsiębiorstw
12 czerwca 2024

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło szczegóły Działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna, w ramach którego do pozyskania będzie 170 milionów złotych dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Według zapowiedzi nabór wystartuje już w czerwcu, a wsparcie finansowe można uzyskać na poprawę efektywności energetycznej, w tym m.in. modernizację budynków zakładowych, zwiększenie efektywności energetycznej mediów, ciągów transportowych czy oświetlenia oraz podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych. Przedsiębiorcy mogą również jako inwestycję towarzyszącą zaplanować instalację urządzeń OZE z magazynami energii lub instalację urządzeń do produkcji, magazynowania, transportu wodoru odnawialnego.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Finansowanie jest przeznaczone dla średnich i dużych przedsiębiorstw, czyli takich które zatrudniają powyżej 50 pracowników. Maksymalnie można uzyskać dofinansowanie do 40% wartości inwestycji.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Projekty w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, w szczególności:

  • modernizacja energetyczna budynków zakładowych (innych niż budynki mieszkalne),
  • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych,
  • zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładach (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych,
  • zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni (przy czym kotłownie na paliwo inne niż OZE nie mogą być objęte wsparciem), układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia,
  • instalację urządzeń OZE z magazynami energii (element dodatkowy w projekcie),
  • instalację urządzeń do produkcji, magazynowania, transportu wodoru odnawialnego, które są zgodne  z zakresem art. 6 i 7 rozporządzenia 2021/1058 ERDF/CF (element dodatkowy w projekcie).

Warunki wsparcia

W zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków, minimalny próg wymaganych oszczędności energii pierwotnej, uwzględniający zakres przedsięwzięcia, wynosi 30% (z wyjątkiem zabytków). W zakresie zwiększenia efektywności energetycznej linii/procesów technologicznych, minimalny próg oszczędności energii pierwotnej, uwzględniający zakres przedsięwzięcia, wynosi 10%.

Zakres działań w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych musi wynikać z audytów energetycznych.

Obligatoryjne jest finansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki IF, dotacji IF i pożyczki NFOŚiGW obejmujących łącznie 100 % kosztów kwalifikowanych. Wyjątek stanowią przedsięwzięcia realizowane w formule "project finance” dla których obligatoryjne jest finansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki IF, dotacji IF i pożyczki NFOŚiGW obejmujących łącznie 85 % kosztów kwalifikowanych. Dla pozostałych 15% kosztów kwalifikowanych obowiązuje wymóg udziału środków własnych odbiorcy ostatecznego wsparcia.

Jaka jest pula środków przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć?

170 mln zł

Do kiedy można składać wnioski?

Ministerstwo zapowiedziało, że nabór zostanie uruchomiony już w czerwcu 2024 i potrwa do września 2024.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Chcesz rozwijać OZE w swojej firmie? Rusza nowy program wsparcia