Wsparcie dla przemysłu energochłonnego
19 grudnia 2022

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił trzy nabory na dofinansowanie w ramach trzech programów priorytetowych, których celem jest wsparcie przemysłu energochłonnego:

- Program nr 1: „Wsparcie dla przemysłu energochłonnego”

- Program nr 2: „Przemysł energochłonny - OZE”

- Program nr 3: „Przemysł energochłonny - poprawa efektywności energetycznej”

W tabeli poniżej wskazane programy zostały przedstawione.

Warunkiem ubiegania się o premię będzie określenie parametrów efektu ekologicznego we wniosku o dofinansowanie. Udzielenie premii może nastąpić po osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego. Premia pomniejszy kwotę kapitału do spłaty poprzez częściowe umorzenie spłat ostatnich rat kapitałowych pożyczki.

Rodzaje przedsięwzięć – czyli na co można pozyskać dofinansowanie?

1. W ramach programu 1 można ubiegać się o dofinasowanie na:

  • na budowę instalacji wytwarzających ciepło z energii elektrycznej, generowanej przez odnawialne źródła energii lub niskoemisyjny wodór
  • na budowę instalacji zastępujących reagenty oparte na węglu, reagentami opartymi na gazie ziemnym i niskoemisyjnym wodorze
  • na budowę lub przebudowę pieców wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych lub zasilanych energią elektryczną, w miejsce opalanych paliwami kopalnymi
  • na budowę instalacji do wytwarzania wodoru z wykorzystaniem energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii przez np. elektrolizery
  • na inne przedsięwzięcia polegające na zmniejszeniu zużycia zasobów surowców pierwotnych wykorzystywanych do produkcji oraz poprawiające gospodarowanie zasobami.

2. W ramach programu 1 i 2 można ubiegać się o dofinansowanie na budowę lub przebudowę jednostek wytwórczych z odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem energii, bądź podłączeniem ich do sieci zakładowej/dystrybucyjnej/przesyłowej, z zastrzeżeniem, że:

  • warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach inwestycji
  • warunkiem udzielenia dofinansowania jest wykorzystanie co najmniej 80% wytworzonej energii na cele własne
  • w ramach inwestycji dopuszcza się zastosowanie wyłącznie nowych urządzeń, wyprodukowanych nie wcześniej niż 48 miesięcy przed montażem.

3. W ramach programu 1 i 3 można ubiegać się o dofinasowanie na budowę instalacji do odzysku ciepła technologicznego i wykorzystania go w dalszym ciągu technologicznym oraz na budowę informatycznych systemów nadzoru nad zużyciem, produkcją i magazynowaniem energii z funkcją optymalizacji zarządzania, z zastrzeżeniem, że:

  • złożenie wniosku do programu jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego
  • inwestycja objęta dofinansowaniem musi wynikać z rekomendacji audytu energetycznego, a oszczędność energii końcowej ma być nie mniejsza niż 10%.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Pierwsze konkursy dotacyjne dla dużych przedsiębiorstw
Następny
Wsparcie dla sektora kultury i kreatywnego