Ruszył konkurs na dotacje do instalacji gospodarki odpadami
3 listopada 2021

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu?
O wsparcie mogą ubiegać się następujące podmioty:
1) jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki;
2) przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego, spółdzielnie;
3) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (w przypadku przedsięwzięć zakładających budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji unieszkodliwiania medycznych odpadów niebezpiecznych poprzez ich termiczne przekształcenie).

Na co można przeznaczyć otrzymane wsparcie?
Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na:
1) dostosowanie istniejących instalacji mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów do przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie;
2) budowę nowych, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji:
• odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym bioodpadów,
• termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w kogeneracji,
• odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne, w tym odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych,
• unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych poprzez ich termiczne przekształcenie ,
• mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne,
wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów;
3) rozbudowę lub modernizację istniejących stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
4) rozbudowę lub modernizację części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych).

Ile wynosi wysokość dofinansowania?
W ramach programu przewidziane są dwie formy dofinansowanie: dotacja albo pożyczka. Dofinansowanie w formie pożyczki może wynieść do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, natomiast wysokość dofinansowanie w formie dotacji zależy od rodzaju przedsięwzięcia i przedstawia się następująco:

1) do 50% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 50 mln zł), dla przedsięwzięć polegających na:
• budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w kogeneracji;
Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą również paliwa lub odpady inne niż odpady wytworzone z odpadów komunalnych lub komunalne osady ściekowe lub odpady wytworzone z komunalnych osadów ściekowych intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału sumy mas przetwarzanych odpadów komunalnych lub komunalnych osadów ściekowych lub odpadów wytworzonych z komunalnych osadów ściekowych w łącznej masie przetwarzanych termicznie odpadów i paliw,
• budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych poprzez ich termiczne przekształcenie. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą paliwa lub odpady inne niż odpady niebezpieczne intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału masy odpadów niebezpiecznych w łącznej masie przetwarzanych termicznie odpadów i paliw,

2) do 30% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 30 mln zł z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW na to samo przedsięwzięcie) dla przedsięwzięć polegających na:
a) budowie, rozbudowie, modernizacji:
• instalacji do fermentacji lub kompostowania selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą odpady inne niż selektywnie zebrane bioodpady lub komunalne osady ściekowe intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału sumy mas selektywnie zebranych bioodpadów lub komunalnych osadów ściekowych w łącznej masie przetwarzanych odpadów,
• instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub opakowań wielomateriałowych. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku procesom recyklingu będą poddane odpady inne niż odpady z tworzyw sztucznych, zużyte opony lub odpady z opakowań wielomateriałowych, intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub odpadów z opakowań wielomateriałowych w łącznej masie przetwarzanych odpadów,
• instalacji do recyklingu odpadów budowlanych,
2) dostosowaniu istniejących instalacji mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie poprzez ich rozbudowę lub modernizację.

3) Dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych.

Kiedy można składać wnioski w ramach naboru?
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym i ma potrwać do 31.12.2022 r.
Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że może się on zakończyć jeszcze w tym roku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.


Poprzedni
Dofinansowanie przedsięwzięć wspierających selektywną gospodarkę odpadami
Następny
Internacjonalizacja MŚP - wsparcie dla firm z obszaru Polski Wschodniej do 85% wartości projektu