Rusza konkurs wspierający innowacyjne i inwestycyjne projekty rolnicze
14 kwietnia 2022

14 kwietnia 2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków dla podmiotów prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

1. Konsorcjum składające się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:

 • rolnicy,
 • właściciele lasów
 • podmioty prowadzące działalność naukową
 • przedsiębiorcy, jeżeli wykonywany przez nich rodzaj działalności ujętej w PKD jest związany z operacją realizowaną przez grupę operacyjną,
 • podmioty świadczące usługi doradcze.

Na co można przeznaczyć otrzymane wsparcie?

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty:

 1. budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,
 2. zakupu lub instalacji:
 • nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu,
 • nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących
  do wykonywania badań aplikacyjnych
 • wartości niematerialnych i prawnych w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania, licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych,
 1. ogólne, do których zalicza się:
 • sprawowania nadzoru inwestorskiego i autorskiego związane z kierowaniem robotami budowlanymi;
 • przygotowania dokumentacji technicznej operacji,
 1. badań, do których zalicza się koszty:
  1. zakupu materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi;
  2. zakupu materiałów lub podzespołów lub wytworzenia elementów służących do stworzenia prototypu lub instalacji pilotażowej,
  3. ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji z aparatury naukowo-badawczej
  4. wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących badania w ramach operacji,
  5. zakupu środków produkcji i usług, w tym usług rolniczych, ponoszone w związku z prowadzeniem badań,
  6. podróży służbowych.

Ile wynosi maksymalna wysokość wsparcia w ramach programu?

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych (refundacja) oraz ryczałtu w przypadku kosztów bieżących.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 12 000 000 zł. na jedną grupę operacyjną.

Wysokość pomocy przyznanej i wypłaconej na jedną operację nie może przekroczyć 6 000 000 zł, z tym że w odniesieniu do:

 • kosztów inwestycyjnych, kosztów badań, a także kosztów bieżących, limit ten wynosi w sumie 5 500 000 zł,
 • kosztów ogólnych limit ten wynosi w sumie 500 000 zł.

Na kiedy jest przewidziany nabór wniosków?

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w terminie: od dnia 30 kwietnia 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Nawet 85% dofinansowania na internacjonalizację MŚP z obszaru Polski Wschodniej
Następny
Rusza konkurs INFOSTRATEG na projekty rozwijające polski potencjał sztucznej inteligencji (SI)