Rusza konkurs na dotacje do inwestycji w zakresie innowacji w obszarze wód śródlądowych i morskich
12 stycznia 2022

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs, który na celu ma wsparcie inwestycji i innowacji z obszaru wód śródlądowych i morskich.
Poniżej przedstawiamy szczegóły i warunki niezbędne do przystąpienia w inicjatywie.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru?
O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro,
 • oraz prowadzą działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia i planują podjęcie działań prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które jednocześnie przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia.

Na co można przeznaczyć otrzymane wsparcie?
Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć między innymi na opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań. Wsparciem mogą zostać objęte między innymi następujące wydatki:

 • inwestycyjne (m.in. w portach morskich lub śródlądowych):
  • maszyny i urządzenia,
  • roboty budowlane,
  • wartości niematerialne i prawne,
  • dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska,
  • dodatkowe koszty poniesione w celu osiągnięcia lub podniesienia poziomu ochrony środowiska:
   • zwiększenie wydajności energetycznej,
   • inwestycje w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych,
   • udoskonalenie recyklingu,
  • modernizacja infrastruktury portowej,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • badania nad innowacyjnością
 • usługi doradcze,
 • koszty zagranicznych podróży służbowych powiązanych z projektem,

Ile może wynieść dofinansowanie projektu?
Dofinansowanie przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie opiewa o następujące wartości:

 • na usługi doradcze: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych,
 • na inwestycje: od 20% do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych,
 • na prace rozwojowe: od 35% do 45% wartości wydatków kwalifikowanych,
 • na inwestycję w portach morskich lub śródlądowych: do 80% wartości kosztów kwalifikowanych,
 • na dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska: do 80% wartości wydatków kwalifikowanych

  Intensywność pomocy poszczególnych projektów uzależniona jest od statusu i lokalizacji przedsiębiorcy.
  Wysokość dofinansowania to minimum 200 tysięcy, a nawet 2 miliony euro.

Kiedy rusza nabór wniosków?
Nabór wniosków rozpoczyna się 1 lutego 2022 roku i trwa on dwa miesiące, do dnia 31 marca 2022 roku.


W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Dofinansowanie na innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich - do 70% wartości projektu
Następny
EIC ACCELERATOR 2022 – 1,7 mld euro na finansowanie prac badawczych i ich wdrożenia do działalności