Nowy konkurs NCBiR – wsparcie projektów z zakresu energetyki wiatrowej, technologii wodorowych, magazynów energii oraz mikrosieci energetycznych i cieplnych
17 sierpnia 2021

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?
O dofinansowanie mogą się ubiegać konsorcja składające się z maksymalnie trzech podmiotów (w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej). Liderem konsorcjum powinno być przedsiębiorstwo.

Dofinansowane zostaną projekty wpisujące się w zakres jednego z trzech niżej wymienionych obszarów tematycznych:

I. Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu.

 • Energetyka wiatrowa na lądzie,
  • Inteligentna farma wiatrowa,
  • Rozwój technologii utylizacji lub recyklingu komponentów elektrowni wiatrowych.
 • Morska energetyka wiatrowa, 
  • Pierwsza pływająca turbina wiatrowa na Bałtyku.

II. Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru.

 • Zintegrowane systemy procesu elektrolizy wody  przeznaczone do produkcji wodoru  wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr lub fotowoltaika) wraz z magazynowaniem wodoru lub wprowadzaniem do gazu ziemnego,
 • Zgazowanie biomasy leśnej/rolniczej względnie biodegradowalnych odpadów w celu wytworzenia gazu syntezowego możliwego do produkcji wodoru względnie jego pochodnych (metan, metanol amoniak itp.),
 • Wysokotemperaturowa piroliza metanu i technologie termochemicznego rozkładu wody w celu wytworzenia wodoru,
 • Konwersja instalacji energetycznych wykorzystujących paliwa konwencjonalne na paliwo wodoronośne (wodór, metanol, amoniak itd.).

III. Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne.

 • Budowa lokalnych magazynów energii w różnych technologiach, zintegrowanych z OZE,
 • Budowa energetycznie zintegrowanej mikro-sieci (obszarowa integracja źródeł generacji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z uwzględnieniem różnych technologii magazynowania energii i jej obszarowego bilansowania).

Na co można przeznaczyć wsparcie otrzymane w ramach projektu?
Otrzymane w ramach projektu wsparcie można przeznaczyć między innymi na:
- zakup aparatury, narzędzi i sprzętu badawczego niezbędnego do realizacji projektu,
- pokrycie kosztów szkoleń związanych z obsługą zakupionej aparatury naukowobadawczej,
- pokrycie kosztów wynajmu powierzchni laboratoryjnej wykorzystywanej do badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
- pokrycie kosztów podwykonawstwa oraz wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do realizacji projektu,
- pokrycie kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych,
- zakup lub dzierżawę gruntów i budynków związanych z realizacją projektu,
- związane z realizacją projektu usługi doradcze.

Ile wynosi maksymalna wysokość wsparcia w ramach programu?
Maksymalna wysokość wsparcia w ramach programu jest uzależniona między innymi od wielkości przedsiębiorstwa oraz kategorii prac w ramach projektu. Przykładowo, dla prac przedwdrożeniowych przewidziano dofinansowanie w wysokości do 90% kosztów (w ramach pomocy de minimis), dla eksperymentalnych prac rozwojowych - do 60%, natomiast na badania podstawowe można otrzymać dofinansowanie w wysokości aż do 100% ich kwalifikowalnych kosztów.

Na kiedy planowane jest rozpoczęcie naboru?
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 1 września
i potrwa do 30 listopada bieżącego roku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Bony na cyfryzację - dofinansowanie wdrożenia w firmie technologii cyfrowych
Następny
EIC ACCELERATOR – dotacje na prace badawcze i ich wdrożenie do działalności