Nawet 85% dofinansowania na internacjonalizację MŚP z obszaru Polski Wschodniej
4 kwietnia 2022

1 kwietnia 2022 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła, iż do 29 czerwca tego roku trwa nabór mający za zadanie internacjonalizację MŚP na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Głównym celem naboru jest sfinansowanie wszelkich kosztów wymaganych do wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z wyżej wymienionego obszaru, czyli np. usługi związane z opracowaniem i bezpośrednim wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów, udziału w międzynarodowych targach i wystawach.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektu?

O dofinansowanie w ramach projektu ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. województw:

 • lubelskiego,
 • podkarpackiego,
 • podlaskiego,
 • świętokrzyskiego,
 • warmińsko-mazurskiego.

Działalność na określonym obszarze potwierdzana jest wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli ujawniony w rejestrze adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Polski Wschodniej.

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli co najmniej jeden ujawniony w ewidencji adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Polski Wschodniej.

Na co można przeznaczyć otrzymane dofinansowanie?

Wsparcie otrzymane w ramach naboru można przeznaczyć między innymi na:

 • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego,
 • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów,
 • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych,
 • nabycie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, w tym np. wszelkie koszty w celu zabezpieczenia cyberbezpieczeństwa.

Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?

Łączna pula dofinansowań wynosi 50 milionów złotych. Wsparcie może wynieść:

 • do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych w przypadku pomocy de minimis,
 • do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych w przypadku pomocy publicznej.

Wkład własny musi wynieść różnicę między wartością projektu a kosztami kwalifikowalnymi.

W obecnym naborze zwiększono maksymalną wartość dofinansowania – obecnie z konkursu można uzyskać do:

 • 900 000,00 zł - w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii,
 • 610 000,00 zł - w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

Z poniższym wyszczególnieniem:

 1. maksymalnie 30 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego określającego zakres działań niezbędnych do internacjonalizacji działalności przedsiębiorcy na wskazanych zagranicznych rynkach docelowych;
 2. maksymalnie 200 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych
  (z wyłączeniem nieruchomości) w związku z wynikającą z modelu biznesowego internacjonalizacją działalności;
 3. maksymalnie 200 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w związku z wynikającą z modelu biznesowego internacjonalizacją działalności.

UWAGA: Łączna wartość dofinansowania za podpunkty 2. i 3. nie może przekroczyć 300 000,00 zł.

Kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Nabór wniosków rozpoczyna się 5.05.2022 i potrwa do 29.06.2022 roku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Wsparcie dla organizacji humanitarnej
Następny
Rusza konkurs wspierający innowacyjne i inwestycyjne projekty rolnicze