Dotacje na inwestycje dla firm zajmujących się przetwórstwem rolnym
28 września 2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie finansowała m.in. inwestycje w zakresie zakupu maszyn, urządzeń, środków transportu czy budowy obiektów produkcyjnych i magazynowych. Szczegóły poniżej:

Jaki jest zakres wsparcia w ramach programu?

Wsparcia udziela się na:

1) zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;

2) zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa;

3) budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:

a) budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,

b) obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Wsparcie może być udzielone:

  • osobie fizycznej,
  • osobie prawnej lub
  • jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa,

Jakie są formy udzielenia wsparcia?

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty przedsięwzięcia kwalifikującego się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi:

1) 3 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa

2) 10 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa

3) 15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa

Minimalna wysokość wsparcia przyznawana na przedsięwzięcie wynosi 100 000 zł.

W przypadku przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, i wytwarzania w ramach tego procesu produktów nierolnych, maksymalny poziom wsparcia na realizację przedsięwzięcia obliczany jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027, która jest dostępna na stronie: https://dgp-advisors.pl/mapa-pomocy-regionalnej-na-lata-2022-2027/

Kiedy rusza nabór wniosków?

Nabór wniosków od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Wojna trwa - pomóżmy ratować życie ukraińskich żołnierzy!
Następny
Do 850 000 złotych dotacji dla przedsiębiorców z branży meblarskiej