Dotacje do 50% wartości inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój – nabór ARiMR
26 października 2021

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie, a wyjątkowo również duże przedsiębiorstwa (jeżeli prowadzą działalność w sektorze wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie), które:
- posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
- są zdolne do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku,
- nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy,
- prowadzą działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z niżej wymienionych rodzajów działalności, objętej następującymi kodami PKD:
I. 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich.
II. 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – zakresie sprzedaży hurtowej ziół.
III. 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy – w zakresie produkcji herbat ziołowych lub herbat ziołowych z dodatkiem owoców i innych roślin
IV. 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych – w zakresie przetwarzania ziół
V. 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – w zakresie przetwarzania ziół.

Na co można przeznaczyć otrzymane wsparcie?
Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się między innymi koszty:
1) zakupu (wraz z instalacją)
a) maszyn lub urządzeń do:

 • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
 •  przetwarzania produktów rolnych,
 •  magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
 •  przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,

b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych,
c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

"Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń.

3) związane z kierowaniem robotami budowalnymi oraz przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

 •  kosztorysów,
 •  projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
 •  operatów wodnoprawnych,
 •  ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
 •  dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
 •  wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
 •  przygotowania biznesplanu,
 •  sprawowania nadzoru inwestorskiego, autorskiego, urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego,

- w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Ile wynosi maksymalna wysokość wsparcia w ramach programu?
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi :

10 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;

15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.
Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł.
Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają również możliwość skorzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci jednej wybranej z pięciu dopuszczalnych form zabezpieczeń, m.in. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

Na kiedy jest przewidziany nabór wniosków?
Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w terminie od 31 października do 29 listopada 2021 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
EIC ACCELERATOR – dotacje na prace badawcze i ich wdrożenie do działalności
Następny
Dofinansowanie przedsięwzięć wspierających selektywną gospodarkę odpadami