Dofinansowanie przedsięwzięć wspierających selektywną gospodarkę odpadami
28 października 2021

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektu?
O dofinansowanie ubiegać się mogą:
1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, a także przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego i spółdzielnie, planujące:


A. Budowę lub modernizację stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


Jako stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych rozumie się miejsce zbierania odpadów spełniające funkcje punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spełniające następujące wymagania:
a) o powierzchni utwardzonej zapewniającej wjazd samochodów, odbiór kontenerów, magazyn, itd. W przypadku realizacji w ramach przedsięwzięcia rampy dwupoziomowej powierzchnia dolnego poziomu wykorzystana na cele działalności PSZOK może być uwzględniona w ramach minimalnej wymaganej powierzchni utwardzonej,
b) wyposażone w pojemniki lub kontenery dostosowane do gromadzenia wymaganych frakcji odpadów wraz z budynkami gospodarczymi lub co najmniej wiatami lub miejscami zadaszonymi przystosowanymi do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, lakierów, olejów odpadowych, itd.),
c) ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych,
d) wyposażone w wizyjny system kontroli,
e) dysponujące zapleczem technicznym umożliwiającym prowadzenie działalności w zakresie przygotowania wybranych frakcji odpadów do ponownego użycia,
f) wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego w miejscach, gdzie może nastąpić wyciek substancji niebezpiecznych,
g) wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie popularyzowania właściwego postępowania z odpadami m.in. technologii odbioru odpadów, sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu, recyklingu,
h) wyposażone w zaplecze umożliwiające obsługę punktu przez stały personel w godzinach otwarcia.

albo

B. Rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Jako system selektywnego zbierania odpadów komunalnych rozumie się zintegrowany zestaw rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i prawnych, w oparciu o który w sposób zaplanowany realizowane są wymagane cele w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie przynajmniej jednej gminy. Wymaganym elementem systemu jest przynajmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych o którym mowa w pkt A. W ramach przedsięwzięcia realizowany może być:
a) zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscu powstawania,
b) budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
c) tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania – gniazda pojemników,
d) budowa systemów podziemnego gromadzenia odpadów lub pneumatycznego transportu odpadów komunalnych,
e) zakup kompostowników przydomowych,
f) zakup automatów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych opakowaniowych oraz opakowań wielokrotnego użytku,
g) zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zebranych,
h) zakup specjalistycznych środków transportu odpadów komunalnych selektywnie zebranych,
i) zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego do obsługi systemu selektywnego zbierania oraz przeprowadzanie dedykowanych kadrze szkoleń informatycznych.

2. Posiadające osobowość prawną organizacje non profit mające status organizacji pożytku publicznego pełniące funkcje „banków żywności” - na rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych.

3. Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” oraz Polski Związek Łowiecki - na rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF.

Ile wynosi maksymalna wysokość dofinansowania?
Dofinansowanie może zostać udzielone w formie dotacji albo w formie pożyczki.
W przypadku pożyczki możliwe jest dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, natomiast dofinansowanie w formie dotacji może wynieść odpowiednio:
- do 50% kosztów kwalifikowalnych dla przedsięwzięć realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego oraz spółdzielnie,
- do 80% kosztów kwalifikowalnych dla przedsięwzięć realizowanych przez posiadające osobowość prawną organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego pełniące funkcje „banków żywności”,
- do 100% kosztów kwalifikowalnych dla przedsięwzięć realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” oraz Polski Związek Łowiecki.

Kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym i ma potrwać do 30.06.2022 r.
Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że nabór może zostać zakończony jeszcze w tym roku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.


Poprzedni
Dotacje do 50% wartości inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój - nabór ARiMR
Następny
Ruszył konkurs na dotacje do instalacji gospodarki odpadami