Dofinansowanie na innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich – do 70% wartości projektu
17 grudnia 2021

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru?
O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które:
- zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
- przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro,
- oraz prowadzą działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia i planują podjęcie działań prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które jednocześnie przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia.

Na co można przeznaczyć otrzymane wsparcie?
Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć między innymi na opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań. Wsparciem mogą zostać objęte między innymi wydatki:

 • inwestycyjne (m.in. w portach morskich lub śródlądowych):
  • maszyny i urządzenia
  • roboty budowlane
  • wartości niematerialne i prawne
  • dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradcze.

Ile może wynieść dofinansowanie projektu?
Dofinansowanie przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie wyniesie:

 • na usługi doradcze: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych,
 • na inwestycje: od 20% do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych (w zależności od wielkości i lokalizacji przedsiębiorstwa),
 • na prace rozwojowe: od 35% do 45% wartości wydatków kwalifikowanych,
 • na inwestycję w portach morskich lub śródlądowych: do 80% wartości kosztów kwalifikowanych,
 • na dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska: do 80% wartości wydatków kwalifikowanych (w zależności od typu pomocy oraz wielkości i lokalizacji przedsiębiorstwa).

  Minimalny poziom dofinansowania to równowartość 200 tysięcy euro.

Na kiedy jest planowane rozpoczęcie naboru wniosków?
Nabór wniosków nie został jeszcze ogłoszony, jednak jego rozpoczęcie jest planowane na luty bądź marzec 2022 roku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Dotacje na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacje do tankowania wodoru
Następny
Rusza konkurs na dotacje do inwestycji w zakresie innowacji w obszarze wód śródlądowych i morskich