Dofinansowanie dla dużych przedsiębiorstw na automatyzację, cyfryzację i robotyzację (Przemysł 4.0)
6 lipca 2023

Ministerstwo Aktywów Państwowych ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestycjami na rzecz cyfryzacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji.

Kto i na co może skorzystać z dofinansowania?

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie duże przedsiębiorstwa. Objęte wsparciem mogą zostać przedsięwzięcia związane z robotyzacją i cyfryzacją polegające m.in. na:

 1. wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową;
 2. wykorzystaniu technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji;
 3. integracji poszczególnych elementów procesów biznesowych;
 4. wspieraniu transformacji w kierunku przemysłu 4.0;
 5. wdrażaniu technologii komunikacji Machine to Machine lub wykorzystaniu przemysłowego Internetu Rzeczy;
 6. wdrażaniu inteligentnych linii produkcyjnych, budowie inteligentnych fabryk;
 7. tworzeniu dziedzinowych platform cyfrowych;
 8. wdrożeniu nowoczesnych technologii cyfrowych, które wspierają transformację w kierunku redukcji emisji środowiskowych;
 9. wdrażaniu dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji;
 10. wdrażaniu nowoczesnych cyfrowych miejsc pracy.

Jaka jest pula środków przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć?

Alokacja finansowa wynosi ogółem 2 009 925 414 zł, w tym na projekty konkursowe 1 004 962 707 zł.

Minimalna wartość przedsięwzięcia nie może być niższa niż 8 000 000 zł netto.

Maksymalna wartość przedsięwzięcia nie może przekroczyć 140 000 000 zł netto.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 50% kosztów zgodnie z zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Co wchodzi w katalog kosztów kwalifikowalnych?

 1. Nieruchomości (grunty, budynki, lokale).
 2. Roboty budowlane.
 3. Środki trwałe (urządzenia, sprzęt techniczny).
 4. Nadzór / zarządzanie inwestycją (projekt budowlany, nadzór budowlany).
 5. Wartości niematerialne i prawne (patenty, know-how).

Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się po dniu złożenia wniosku. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 30 czerwca 2026 r.

Przyznane na realizację przedsięwzięcia wsparcie będzie udzielone w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Jakie wymagania musi spełnić wnioskodawca?

Wnioskodawca będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego finansowego lub rzeczowego,

który stanowi różnicę pomiędzy kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą wsparcia, która będzie przekazana Wnioskodawcy, w tym wkład w formie finansowej:

 1. powinien stanowić minimum 50% całości wkładu własnego;
 2. musi pochodzić ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego w wysokości co najmniej 25% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski przyjmowane są od 6 lipca 2023 do 14 września 2023 roku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie na temat cyfrowej przyszłość magazynów
Następny
Zaproszenie na bezpłatny webinar o możliwościach dofinansowania na automatyzację, robotyzację i cyfryzację firm