Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił, że 15 października 2019 r. rusza kolejny nabór wniosków na konkurs “Kredyt na innowacje technologiczne”. Jego celem jest umożliwienie spłaty części kredytu technologicznego udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna, która umożliwia spłatę części kredytu, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Składać wnioski mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (do 250 pracowników) posiadające zdolność kredytową. Maksymalna wartość dofinansowania w ramach premii technologicznych wynosi maksymalnie 6 mln zł do 70% wartości całego projektu.

W październiku tego roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma w planach ogłosić cztery konkursy w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (NMF). Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach, w trzech obszarach: zielone technologie, technologie poprawiające jakość życia, w tym osób starszych oraz niebieskie technologie czyli rozwój firm z obszaru morza i wód śródlądowych. Ma też wzmocnić współpracę pomiędzy firmami z Polski i partnerami z Norwegii. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest krajowym operatorem odpowiedzialnym za zarządzanie programem, ogłoszenie konkursów oraz przyznanie dofinansowania wybranym projektom.

Polska Strefa Inwestycji to ustawowy instrument wsparcia dla firm planujących nowe inwestycje. W jego ramach przedsiębiorcy otrzymują od 10 do 15 lat na zrealizowanie inwestycji i skorzystanie z ulgi podatkowej, niezależnie od wielkości firmy, którą prowadzą. Co więcej, inwestycja może być usytuowana gdziekolwiek (nie tylko na terenie dotychczasowych specjalnych stref ekonomicznych), ma to zachęcać inwestorów do inwestycji na terenie całego kraju. Analogicznie jak w przypadku Specjalnych Stref Ekonomicznych zachęta ma postać zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym. Decyzje o wsparciu będą wydawane na czas oznaczony, na 10, 12 bądź 15 lat w zależności od intensywności pomocy publicznej w danym województwie. Okres obowiązywania decyzji wyznacza jednocześnie okres, w którym można korzystać ze zwolnienia podatkowego. Pomoc publiczną mogą uzyskać wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu oraz niektóre firmy z sektora usług. Ulgę podatkową można dostać na m.in. na utworzenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej, wprowadzenie nowych produktów lub zmianę procesu produkcyjnego.
Szansa na skorzystanie z pomocy publicznej istnieje po spełnieniu specjalnych kryteriów ilościowych i jakościowych. Kryteria ilościowe są to minimalne koszty inwestycji w zależności od statusu przedsiębiorstwa (małe, średnie, duże). Kryteria jakościowe są podzielone na dwie grupy: zrównoważony rozwój gospodarczy oraz zrównoważony rozwój społeczny. Spełnienie kryteriów jakościowych nastąpi po uzyskaniu 60% procent punktów, a więc 6 na 10 możliwych.

Pożyczka na rozwój w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma na celu sfinansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Dofinansowanie można uzyskać na zakup, instalację i integrację nowych środków trwałych, tj. maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia. Zakup oprogramowania związanego z nabytymi środkami trwałymi. Integrację zakupionego oprogramowania z istniejącym parkiem maszynowym i systemem informatycznym. Po zrealizowaniu projektu zgodnie z umową, możesz otrzymać od PARP dotację w kwocie do 40 000,00 zł na refinansowanie części wkładu własnego. Pożyczkę mogą uzyskać mikro, mali przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Polski od co najmniej 2 lat, posiadający zatwierdzone sprawozdanie finansowe. Maksymalna wartość pożyczki to 500 tys. zł Wsparcie wynosi do 80% wydatków kwalifikowanych, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 20% wydatków kwalifikowanych.