FILAR VII Śląskiego Pakietu dla Turystyki – WSPARCIE MŚP Z BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Pomoc w ramach VII Filaru Śląskiego Pakietu dla Turystyki skierowana jest do przedsiębiorców z szeroko rozumianej branży turystycznej na terenie województwa śląskiego. Program zakłada dofinansowanie projektów inwestycyjnych podnoszących konkurencyjność przedsiębiorstw realizowanych w ramach RPO WSL.

Do kogo jest skierowany program?

W konkursie mogą wziąć udział mikro i małe przedsiębiorstwa z województwa śląskiego, prowadzące działalność w szeroko definiowanej branży turystycznej, które odnotowały znaczący spadek przychodów.

Ile wynosi maksymalne dofinansowanie?

Maksymalna wartość dofinansowania to 500 tys. zł, co pozwoli dofinansować około 160-200 przedsiębiorstw. Dofinansowanie w ramach pomocy de minimis może wynieść do 85% wartości projektu.

Na co można przeznaczyć otrzymane wsparcie?

W konkursie będą wspierane projekty inwestycyjne, przewidujące między innymi dostosowanie firm z branży turystycznej do działania w podwyższonych standardach sanitarnych i higienicznych. Ponadto, program przewiduje również możliwość dofinansowania kosztów pośrednich związanych z realizowaną inwestycją.

Kiedy można spodziewać się rozpoczęcia naboru wniosków?

Przewidywany termin rozpoczęcia naboru to II kwartał 2021.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Zapraszamy do składania ofert cenowych na realizację usługi doradczej w ramach zapytania ofertowego.

 

ZO_DGP usługa doradcza

W dniu 31.07.2019 r. ogłoszono wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”. Z zadowoleniem przyjęliśmy, że dwie współpracujące z nami firmy dostały się na listę podstawową projektów do dofinansowania.

Firma Glaze Prosthetics Sp. z o.o.  może liczyć na wsparcie w wysokości 934 319,00 zł na projekt pt. „Opracowanie ultralekkich protez kończyny górnej (przedramienia i ramienia) dla dzieci w wieku 5-15 lat wytwarzanych w technologii druku 3D (SLS i MJF)”. Natomiast firma Intense Group Sp. z o.o. zostanie dofinansowana kwotą 1 102 800,00 zł na projekt pt. „Inteligenta Platforma Intense BPMS: nowatorska platforma generowania aplikacji mobilnych BPMS bez udziału programistów”.

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił, że 15 października 2019 r. rusza kolejny nabór wniosków na konkurs “Kredyt na innowacje technologiczne”. Jego celem jest umożliwienie spłaty części kredytu technologicznego udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna, która umożliwia spłatę części kredytu, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Składać wnioski mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (do 250 pracowników) posiadające zdolność kredytową. Maksymalna wartość dofinansowania w ramach premii technologicznych wynosi maksymalnie 6 mln zł do 70% wartości całego projektu.

W październiku tego roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma w planach ogłosić cztery konkursy w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (NMF). Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach, w trzech obszarach: zielone technologie, technologie poprawiające jakość życia, w tym osób starszych oraz niebieskie technologie czyli rozwój firm z obszaru morza i wód śródlądowych. Ma też wzmocnić współpracę pomiędzy firmami z Polski i partnerami z Norwegii. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest krajowym operatorem odpowiedzialnym za zarządzanie programem, ogłoszenie konkursów oraz przyznanie dofinansowania wybranym projektom.

Polska Strefa Inwestycji to ustawowy instrument wsparcia dla firm planujących nowe inwestycje. W jego ramach przedsiębiorcy otrzymują od 10 do 15 lat na zrealizowanie inwestycji i skorzystanie z ulgi podatkowej, niezależnie od wielkości firmy, którą prowadzą. Co więcej, inwestycja może być usytuowana gdziekolwiek (nie tylko na terenie dotychczasowych specjalnych stref ekonomicznych), ma to zachęcać inwestorów do inwestycji na terenie całego kraju. Analogicznie jak w przypadku Specjalnych Stref Ekonomicznych zachęta ma postać zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym. Decyzje o wsparciu będą wydawane na czas oznaczony, na 10, 12 bądź 15 lat w zależności od intensywności pomocy publicznej w danym województwie. Okres obowiązywania decyzji wyznacza jednocześnie okres, w którym można korzystać ze zwolnienia podatkowego. Pomoc publiczną mogą uzyskać wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu oraz niektóre firmy z sektora usług. Ulgę podatkową można dostać na m.in. na utworzenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej, wprowadzenie nowych produktów lub zmianę procesu produkcyjnego.
Szansa na skorzystanie z pomocy publicznej istnieje po spełnieniu specjalnych kryteriów ilościowych i jakościowych. Kryteria ilościowe są to minimalne koszty inwestycji w zależności od statusu przedsiębiorstwa (małe, średnie, duże). Kryteria jakościowe są podzielone na dwie grupy: zrównoważony rozwój gospodarczy oraz zrównoważony rozwój społeczny. Spełnienie kryteriów jakościowych nastąpi po uzyskaniu 60% procent punktów, a więc 6 na 10 możliwych.

Pożyczka na rozwój w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma na celu sfinansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Dofinansowanie można uzyskać na zakup, instalację i integrację nowych środków trwałych, tj. maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia. Zakup oprogramowania związanego z nabytymi środkami trwałymi. Integrację zakupionego oprogramowania z istniejącym parkiem maszynowym i systemem informatycznym. Po zrealizowaniu projektu zgodnie z umową, możesz otrzymać od PARP dotację w kwocie do 40 000,00 zł na refinansowanie części wkładu własnego. Pożyczkę mogą uzyskać mikro, mali przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Polski od co najmniej 2 lat, posiadający zatwierdzone sprawozdanie finansowe. Maksymalna wartość pożyczki to 500 tys. zł Wsparcie wynosi do 80% wydatków kwalifikowanych, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 20% wydatków kwalifikowanych.