Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O wsparcie mogą ubiegać się małe lub średnie firmy (z wykluczeniem mikro), które:

  • prowadzą działalność produkcyjną
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł
  • opracują tzw. mapę drogową (plan plan wdrożenia w przedsiębiorstwie zmian w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Otrzymane w ramach konkursu dofinansowanie można przeznaczyć między innymi na:

  • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
  • usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej
  • usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej.

Jakie technologie mogą zostać dofinansowane?
Przykładowe technologie, na wdrożenie których można otrzymać wsparcie w ramach konkursu to: druk addytywny (druk 3D), integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS), roboty przemysłowe, sztuczna inteligencja, Big Data oraz działania związane z analizą danych, chmura obliczeniowa, cyberbezpieczeństwo, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość oraz blockchain.

Ile wynosi maksymalna wysokość wsparcia w ramach projektu?
Maksymalna wysokość wsparcia, jakie można otrzymać w ramach konkursu to 800 000 złotych (do 85% wartości projektu).

Na kiedy planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków?
Rozpoczęcie naboru wniosków jest planowane na 28 kwietnia 2021 roku.
Nabór zostanie zakończony 30.06.2021 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy będący wytwórcami energii z odnawialnych źródeł, prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, a także przedsiębiorstwa państwowe oraz spółdzielnie.

Ile wynosi maksymalna wysokość dofinansowania?
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej i wynosi nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Jakie projekty mogą zostać objęte dofinansowaniem?
Wsparcie mogą otrzymać projekty zakładające budowę nowych lub przebudowę już istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe). Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Premiowane będą projekty o największym potencjale redukcji emisji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy/ przebudowy danej instalacji.

Na kiedy przewidziany jest nabór wniosków?
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów zostanie przeprowadzony
w terminie od 31.03.2021 r. do 28.05.2021 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Do kogo skierowany jest program?
Udział w programie mogą wziąć przedsiębiorstwa zdolne do pozyskania środków na sfinansowanie wkładu własnego do zagranicznego projektu inwestycyjnego (przynajmniej 50% wartości inwestycji), a ponadto posiadające doświadczenie i kadrę menedżerską mającą kompetencje do poprowadzenia zagranicznego biznesu opartego na sprawdzonym w Polsce modelu bądź rozszerzającego dotychczasową działalność firmy.

Ile może wynieść wsparcie?
Wielkość inwestycji Funduszu w jeden projekt wynosi zazwyczaj od jednego do kilkunastu mln EUR, przy czym nie będzie stanowiła więcej niż 50% wartości całej inwestycji.

Co konkretnie może współfinansować Fundusz?
Fundusz może sfinansować między innymi:
– przejęcie zagranicznej spółki,
– utworzenie nowej spółki,
– dalszy rozwój istniejącej już zagranicznej spółki zależnej polskiego przedsiębiorstwa.
Inwestycja może obejmować zarówno kraje należące do Unii Europejskiej, jak też te znajdujące się poza jej granicami, w tym również kraje rozwijające się oraz kraje wysokiego ryzyka. Dotyczy to niemal wszystkich sektorów – Fundusz może inwestować nie tylko w spółki produkcyjne, ale też dystrybucyjne i usługowe.

Co można zyskać dzięki Funduszowi Ekspansji Zagranicznej?
Współfinansowana przez Fundusz ekspansja zagraniczna umożliwia polskim przedsiębiorstwom poszerzenie skali działalności i zwiększenie dochodów między innymi poprzez:
– wzrost sprzedaży i wyższe marże,
– koncentrację na procesach o najwyższej wartości dodanej,
– wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa,
– budowę własnej marki i sprzedaż bezpośrednio do docelowego odbiorcy,
– pozyskanie nowych pracowników i przejęcie poddostawców,
– ekonomię skali w opracowaniu nowych produktów, a także w badaniach i rozwoju,
– przejęcie marki handlowej lub know-how.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

FILAR VII Śląskiego Pakietu dla Turystyki – WSPARCIE MŚP Z BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Pomoc w ramach VII Filaru Śląskiego Pakietu dla Turystyki skierowana jest do przedsiębiorców z szeroko rozumianej branży turystycznej na terenie województwa śląskiego. Program zakłada dofinansowanie projektów inwestycyjnych podnoszących konkurencyjność przedsiębiorstw realizowanych w ramach RPO WSL.

Do kogo jest skierowany program?

W konkursie mogą wziąć udział mikro i małe przedsiębiorstwa z województwa śląskiego, prowadzące działalność w szeroko definiowanej branży turystycznej, które odnotowały znaczący spadek przychodów.

Ile wynosi maksymalne dofinansowanie?

Maksymalna wartość dofinansowania to 500 tys. zł, co pozwoli dofinansować około 160-200 przedsiębiorstw. Dofinansowanie w ramach pomocy de minimis może wynieść do 85% wartości projektu.

Na co można przeznaczyć otrzymane wsparcie?

W konkursie będą wspierane projekty inwestycyjne, przewidujące między innymi dostosowanie firm z branży turystycznej do działania w podwyższonych standardach sanitarnych i higienicznych. Ponadto, program przewiduje również możliwość dofinansowania kosztów pośrednich związanych z realizowaną inwestycją.

Kiedy można spodziewać się rozpoczęcia naboru wniosków?

Przewidywany termin rozpoczęcia naboru to II kwartał 2021.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Zapraszamy do składania ofert cenowych na realizację usługi doradczej w ramach zapytania ofertowego.

 

ZO_DGP usługa doradcza

W dniu 31.07.2019 r. ogłoszono wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”. Z zadowoleniem przyjęliśmy, że dwie współpracujące z nami firmy dostały się na listę podstawową projektów do dofinansowania.

Firma Glaze Prosthetics Sp. z o.o.  może liczyć na wsparcie w wysokości 934 319,00 zł na projekt pt. „Opracowanie ultralekkich protez kończyny górnej (przedramienia i ramienia) dla dzieci w wieku 5-15 lat wytwarzanych w technologii druku 3D (SLS i MJF)”. Natomiast firma Intense Group Sp. z o.o. zostanie dofinansowana kwotą 1 102 800,00 zł na projekt pt. „Inteligenta Platforma Intense BPMS: nowatorska platforma generowania aplikacji mobilnych BPMS bez udziału programistów”.