FILAR VII Śląskiego Pakietu dla Turystyki – WSPARCIE MŚP Z BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Pomoc w ramach VII Filaru Śląskiego Pakietu dla Turystyki skierowana jest do przedsiębiorców z szeroko rozumianej branży turystycznej na terenie województwa śląskiego. Program zakłada dofinansowanie projektów inwestycyjnych podnoszących konkurencyjność przedsiębiorstw realizowanych w ramach RPO WSL.

Do kogo jest skierowany program?

W konkursie mogą wziąć udział mikro i małe przedsiębiorstwa z województwa śląskiego, prowadzące działalność w szeroko definiowanej branży turystycznej, które odnotowały znaczący spadek przychodów.

Ile wynosi maksymalne dofinansowanie?

Maksymalna wartość dofinansowania to 500 tys. zł, co pozwoli dofinansować około 160-200 przedsiębiorstw. Dofinansowanie w ramach pomocy de minimis może wynieść do 85% wartości projektu.

Na co można przeznaczyć otrzymane wsparcie?

W konkursie będą wspierane projekty inwestycyjne, przewidujące między innymi dostosowanie firm z branży turystycznej do działania w podwyższonych standardach sanitarnych i higienicznych. Ponadto, program przewiduje również możliwość dofinansowania kosztów pośrednich związanych z realizowaną inwestycją.

Kiedy można spodziewać się rozpoczęcia naboru wniosków?

Przewidywany termin rozpoczęcia naboru to II kwartał 2021.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Zapraszamy do składania ofert cenowych na realizację usługi doradczej w ramach zapytania ofertowego.

 

ZO_DGP usługa doradcza

W dniu 31.07.2019 r. ogłoszono wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”. Z zadowoleniem przyjęliśmy, że dwie współpracujące z nami firmy dostały się na listę podstawową projektów do dofinansowania.

Firma Glaze Prosthetics Sp. z o.o.  może liczyć na wsparcie w wysokości 934 319,00 zł na projekt pt. „Opracowanie ultralekkich protez kończyny górnej (przedramienia i ramienia) dla dzieci w wieku 5-15 lat wytwarzanych w technologii druku 3D (SLS i MJF)”. Natomiast firma Intense Group Sp. z o.o. zostanie dofinansowana kwotą 1 102 800,00 zł na projekt pt. „Inteligenta Platforma Intense BPMS: nowatorska platforma generowania aplikacji mobilnych BPMS bez udziału programistów”.